САЯКБАЕВ ТАЛАСБЕК АСКАРБЕКОВИЧ

03.04.2021
Распечатать

 Саякбаев Таласбек Аскарбекович 1972-жылы 27-сентябрда Талас облусунун Талас шаарында кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. 1989-жылы, мектепти аяктагандан кийин, Фрунзедеги Советтик соода техникумунун Укук таануу бөлүмүнө тапшырган. 1991-жылы ушул техникумду артыкчылык диплому менен аяктап, Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетине тапшырган. 1996-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. 1996-жылдан 2000-жылга чейин КУУнун аспирантурасында окуган. Эмгек жолун 1996-жылы Жазык укугу жана процессуалдык кафедрасында стажер-окутуучу болуп баштаган. 1998-жылы, Кылмыш-жаза мыйзамдары жана процессуалдык бөлүмүнө окутуучу болуп дайындалган. 2012-жылы ректордун буйругу менен Юридикалык факультеттин Жазык процессуалдык жана криминалистика кафедрасынын ага окутуучусу кызматына которулган. 2012-жылы кандидаттык диссертациясын коргогон, ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясы юридикалык илимдердин кандидаты илимий даражасын алган. 2012-2016-жылдары "Конституциялык жана административдик укук" кафедрасында кафедра башчысы,  2017-жылы - "Кылмыш-процесстик иштери жана соттук-медициналык экспертиза" кафедрасында кафедра башчысынын м.а., 2017-жылдын 27-апрелинде КР ЖАК "Укук  таануу" адистиги боюнча доценттин окумуштуулук наамы берилген. 2018-жылдан баштап  бүгүнкү күнгө чейин Жусуп Баласагын  атындагы КУУнун Юридикалык факультетинин Жазык-процесстик иштери жана соттук-медициналык экспертиза кафедрасынын доценти болуп иштеп келе жатат.  Мындан тышкары, ал квалификациясын жогорулатуу курсунан өттү: "Интерактивдүү методдор юридикалык дисциплиналарда колдонмо окутуу методдорун калыптандыруунун негизи" (Сорос Фонду-Кыргызстан, 2002); "Университеттин психологиялык-педагогикалык дисциплиналары" (Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги, КР ИППK КУУ 1998), Укук жана ишкердүүлүк ", (АРД/ЧЕККИ USAID, Ассоциация, " Кыргызстандын юристтери, 2000 "ж.б.) 15 илимий макаланын автору.

Тарых китептерин окуганга кызыгат. Сүйүктүү спорт түрүнүн бири - бул стол тенниси. Жоопкерчиликти, коммуникабелдүүлүктү, адилеттүүлүктү жана эмгекчилдикти жеке сапаттары деп эсептейт.

 Үй-бүлөлүү. Төрт баланын атасы. Аскер кызматы: к. запастагы лейтенант.

 

Саякбаев Таласбек Аскарбекович родился 27 сентября 1972 г. в г. Талас Таласской области в семье служащего. 1979 году пошел в 1 класс Бурулдайской Средней школы Кеминского района Чуйской области.
В 1989 г. окончив школу поступил во Фрунзенский техникум советской торговли в отделение «Правоведение». В 1991 г. окончив данный техникум с отличием, поступил на юридический факультет Кыргызского государственного национального университета, который окончил 1996 г. с отличием. С 1996 по 2000 гг. учился в аспирантуре КГНУ.

Трудовая деятельность началась с 1996 г. со стажера-преподавателя кафедры Уголовного права и процесса. В 1998 г. стал преподавателем кафедры Уголовного права и процесса. В 2012 г. приказом ректора был переведен на должность ст. преподавателя кафедры Уголовного процесса и криминалистики юридического факультета. В 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию в связи, с чем ВАК КР присвоил ученую степень кандидата юридических наук. С 2012 г. по 2016 г. проработал зав. кафедрой «Конституционного и административного права». В 2017 г. - и.о. зав. кафедрой «Уголовного процесса и судебной экспертизы». 27 апреля 2017 г. ВАК КР присвоило ученое звание доцента по специальности «Правоведение». С 2018 г. по сей день работаю доцентом кафедры Уголовного процесса и судебной экспертизы юридического факультета КНУ им. Ж.Баласагына.
В процессе педагогической деятельности был удостоен Почетной грамотой МОиН КР, был также признан Заслуженным работником образования КНУ им. Ж. Баласагына. Кроме этого, прошел повышение квалификации: «Интерактивные методы как основа для формирования прикладных методик обучения по юридическим дисциплинам» (Фонд «Сорос-Кыргызстан», 2002); «Вузовские психолого-педагогические дисциплины» (Министерство образования КР, ИППК КГНУ, 1998), Право и предпринимательство», (АРД/ЧЕККИ USAID, Ассоциация «Юристы Кыргызстана, 2000» и т.д. Также являюсь автором 15 научных статей.
Свободно владеет кыргызским, русским языками, английским – со словарем.

Интересуется чтением книг по истории. Любимым видом спорта является настольный теннис. Личными качествами считает ответственность, коммуникабельность, доброжелательность, справедливость и трудолюбие.

Женат. Четверо детей. Воинская служба: мл. лейтенант запаса.

Copyright © 2004-2021. Все права защищены законом об авторском праве.
При размещении материалов ссылка на сайт GREEN.KG обязательна!
Яндекс.Метрика